6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

6331 sayılı İSG Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, kademeli ve değişik yürürlük süreleri getirmiş olmakla beraber 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir

Başka bir işverenden ödünç iş ilişkisi ile çalıştırmakta olduğumuz çalışana İSG Eğitimi vermeli miyiz?

İş sağlığı ve güvenliği yönünden, geçici iş ilişkisiyle başka bir işyerinden görevlendirilen çalışanın sorumluluğu fiilen iş gördüğü işverene aittir. Buna göre geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini de sağlamakla görevlidir. 

Birden fazla işveren olması halinde Risk Değerlendirmesi nasıl yapılır?

Aynı çalışma yerini birden fazla işveren paylaşırsa eğer, yürütülen işler için  diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı Risk Değerlendirme yapılması gerekiyor. 

Çalşanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini kimler verir?

İşyerinde çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin, eğitimlerin verileceği işyerinin çalışanı niteliğinde olan bir İş Güvenliği Uzmanı / İşyeri Hekimi tarafından veya işyerinin hizmet aldığı OSGB de çalışanİş Güvenliği Uzmanı / İşyeri Hekimi  tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Farklı işlerin yapıldığı işyerlerinde Tehlike Sınıfı nasıl belirleniyor?

» İşyerlerinde yapılan işler farklı görünüyor ise, o işyerindeki asıl iş esas alınarak işyerinin Tehlike Sınfı belirlenir. 

Hangi aralıklarla Risk Değerlendirme yenilenmesi yapılır?

» Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde - en geç 6 yıla kadar;
» Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde - en geç 4 yıla kadar;
» Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde - en geç 2 yıla kadar;


» Diğer durumlar - taşınma veya binada değişiklik; İş Kazası, Meslek hastalıkları, Ramak kala olayların  gerçekleşmesi sebebi ile v.b. gibi durumlarda kısmen ya da tamamen Risk Değerlendirmesi yenilenmek zorundadır.

Hangi işyerinde hangi İş Güvenliği Uzmanı çalışacak?

İşverenler, işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına uygun İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. Buna göre:

» Çok Tehlikeli sınıfında bulunan işyerlerinde - A Sınıfı
» Tehlikeli sınıfında bulunan işyerlerinde - B Sınıfı
» Az Tehlikeli sınıfında bulunan işyerlerinde - C Sınıfı

Not: Yeni düzenlemeyle aşağıda belirtilen sürelerde Çok Tehlikeli sınıfa B Sınıfı, Tehlikeli sınıfa da C Sınıfı  iş güvenliği uzmanları geçici olarak hizmet verebileceklerdir. Buna göre :

» Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar  (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;

» Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacak. 

Hangi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Devlet tarafından desteklenir?

24 Aralık 2013 Resmi Gazete 28861 de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi hakkında Yönetmelik" de belirtildiği gibi destekten yararlanacak işyerinin :

» Özel sektör işyeri olması;
» 10 ve daha az çalışanı olması;
» Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıfıta yer alıyor olması gerek. 

Hangi işyerlerinde Mesleki Eğitim şartı aranır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince "Mesleki Eğitim alma zorunluluğu bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belegeleyemeynler çalıştırılamaz. 

Hangi İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 29 Aralık 2012 tarihli  Resmi Gazete  28512 de yayımlanan ve yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereğince 30 Aralık 2012 tarihi itibari ileçalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfına bakılmaksızın bütün işyerlerinde Risk Değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

İSG hizmeti almadığım taktirde uygulanacak idari para cezaları nelerdir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre uygulanacak idari para cezaları 04 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6645 Torba Yasası ile birlikte yürürlüğe girmiştir. İncelemek için tıklayın. 

 

İSG hizmeti almak için bir OSGB ile anlaşma yapıldıktan sonraki işlem nedir?

» Çalışma Bakanlığının hazırlamış olduğu İSG-Katip Sistemine firmanızın SGK Sicil Numarası ile firmanızın girişi yapılır;                    
» OSGB; İşyeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanı/Yardımcı Sağlık Personeli görevlendirmesi yapar;                    
» İşveren E-Devlet şifresi ile onayını verir;                    
» Hizmet süresi bu şekilde başlamış olur.
                
Bu işlemden sonra herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç yoktur. 

İSG hizmeti almak için bir OSGB ile anlaşma yapıldıktan sonraki işlem nedir?

» Çalışma Bakanlığının hazırlamış olduğu İSG-Katip Sistemine firmanızın SGK Sicil Numarası ile firmanızın girişi yapılır;                    
» OSGB; İşyeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanı/Yardımcı Sağlık Personeli görevlendirmesi yapar;                    
» İşveren E-Devlet şifresi ile onayını verir;                    
» Hizmet süresi bu şekilde başlamış olur.
                
Bu işlemden sonra herhangi bir evrak işlemi yapılmasına ihtiyaç yoktur. 

İSG-Katip Nedir?

İSG Kanunu kapsamında İSG profesyonellerinin sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan kayıt, takip ve izleme programıdır. Ayrıca firmanıza ataması yapılan İSG Profesyonellerinin işyerinize yapmış olduğu ziyaretleri ve çalışmaları da görebilirsiniz.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğum var mı ?

İSG Kanunu; bir işçi çalıştıran işyerlerinden, binlerce kişinin çalıştığı işyerlerine kadar her işyeri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalışma zorunluluğu getirmiştir. Ancak çalıştırma şartı :         

» 50`den fazla çalışanı olan bütün işyerlerinde 30 Aralık 2012 ;

                    
» 50 kişiden daha az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan  işyerlerinde 01 Ocak 2014;                    
» 50 kişiden daha az çalışanı olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Temmuz 2016` da başlamış olacaktır.

İşyerinde iş kazası olduğunda ilk ne yapmalısınız?

» İlk Yardım sağlamalısınız;                    
» Kazayı işveren veya işveren vekiline bildirmelisiniz;                    
» En geç 3 gün içinde SGK'ya bildirmelisiniz;                    
» Risk Değerlendirmesinde revize yapmalısınız. 

İşyerinde Sağlık gözetimi ne zaman yaptırılır?

İşyerlerinde oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinden ve daha sonra da düzenli aralıklarla, çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar:                        

» Çalışanların işe girişlerinde, işin devamı süresince rutin aralıklarla, iş değişikliklerinde ve iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında işe başlatılırken;                    
» İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde. 

Kimler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş güvenliği Kanunu Kapsamındadır?

Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleriniçırak vestajyer dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsar

Kimler İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verebilir?

İşyerinde çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin, eğitimlerin verileceği işyerinin çalışanı niteliğinde olan bir  İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı tarafından veya işyerinin hizmet aldığı OSGB de görev alanİş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi tarafından verilmesi gerekir. 

Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler hangileridir?

Resmi Gazete 29366  25 Mayıs 2015 tarihinde "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliği"  yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Ekinde yer alan çizelgede meslek grupları belirtilmiştir. 

Neden çalışanlarınız İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi almalı?

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli duyarlılığı ve donanımı kazanabilmeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çalışanların, ilgili yönetmelikte belirlenen eğitimleri almalarını zorunlu kılmaktadır. 

OSGB nedir?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) kamu kurum ve kururluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından işyerlerine İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kurumdur. 

Periyodik muayeneler hangi sıklıkta yapılmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe giren "İşyeri hekiminin ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"de işyerlerinde  yapılan Risk Değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda Periyodik muayeneler:                         

» Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde  en geç 5 yılda bir;                    
» Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde en geç 3 yılda bir;                    
» Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan işyerlerinde en geç yılda bir tekrarlanır. Ancak İşyeri hekimi bu süreleri kısaltabilir.

Taşeron olarak çalışıyorsak İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluğumuz var mıdır?

Vardır. Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde , her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak Risk Değerlendirilmesi çalışmalarını yapar ya da yaptırır. Alt işverenlerin Risk Değerlendirmesi çalışmaları konusunda alt işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

Tehlikeli Sınıfında bulunan ve çalışan sayısı 5 olan işletmemizde sadece İş Güvenliği...

Tehlikeli Sınıfında bulunan ve çalışan sayısı 5 olan işletmemizde sadece İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alarak  İSG Hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirmiş olur muyum?

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na göre 1 çalışanı olsa dahil Tehlikeli ve Çok Tehlikkeli sınıfta bulunan bütün işletmeler İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti almak zorundadırlar. 

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri ne zaman tekrarlanır?

Firmalar, Temel İSG Eğitimlerini işletmelerin Tehlike Sınıfına göre belirli aralıklarda ve sürelerde tekrarlamaları gerekmektedir:

» Az Tehlikeli Sınıfında bulunan işyerlerinde - en az 3 yılda bir 8 saat;
» Tehlikeli Sınıfında bulunan işyerlerinde - en az 2 yılda bir 12 saat;
» Çok Tehlikeli Sınıfında bulunan işyerlerinde - her yıl 16 saat. 

Yardımcı Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu olan firmalar hangileridir?

İSG Yasasında yapılan yeni düzenlemelerle ( 11 Eylül 2014 6552 Torba Kanunu) on kişiden az çalışanı olan bütün işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmış,  10 çalışandan fazla olan Çok Tehlikelifirmalar için zorunlu hale getirilmiştir.